Katarzyna Trzeszewska Brak komentarzy

https://nprcz.pl/

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” Priorytet 3, dotyczącego rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, biblioteka w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie otrzymała w 2022 roku środki finansowe na zakup książek  i wyposażenia  biblioteki w kwocie 15.000,00 zł, w tym  12.000,00 zł to środki pochodzące z dotacji oraz 3.000,00  zł to wkład własny organu prowadzącego – Gmina Miejska Lubawa.
Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 968 książek.

Zaplanowano i zrealizowano następujące działania:

 1. Zasięgnięcie opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu książek.

Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W II. semestrze roku szkolnego 2021/2022 wśród uczniów i nauczycieli nauczyciel biblioteki szkolnej przeprowadził ankietę dotyczącą tytułów książek, które chcieliby znaleźć w księgozbiorze biblioteki. W oparciu o ankietę została przygotowana lista książek, zaakceptowana przez Radę Rodziców i uczniów. Bardzo cenną wskazówką były również wypowiedzi czytelników na temat ich potrzeb i zainteresowań podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej. Część tytułów pochodziła także ze stron internetowych portali wspierających czytelnictwo czy księgarni internetowych, m.in. „Lubimy czytać” ( Top 100), „Empik” (Polecane książki) czy „Tania Książka” (Top 100, nowości).

II. Podjęcie współpracy z biblioteką publiczną obejmującej planowanie zakupów książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

Biblioteka szkolna SP w Lubawie nawiązała  współpracę z Biblioteką Miejską w Lubawie oraz z Biblioteką Pedagogiczną w Iławie. Wymieniono informacje na temat planowanych zakupów, zdobyto informację na temat gromadzonych zbiorów, wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo. Współpraca z w/w Bibliotekami to między innymi udział uczniów, spotkaniach autorskich oraz innych imprezach organizowanych przez biblioteki:

 • Narodowe czytanie
 • Warsztaty, konkursy
 • Spotkania autorskie z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej

III. Zorganizowanie w ciągu roku szkolnego co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów

Organizacja wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów:

 1. Realizacja projektu w ramach NPRCz. 2.0 – „ Książka to przygoda… jeśli ją odkryjemy”

Udział w projekcie czytelniczym miał na celu zaangażowanie uczniów wszystkich klas do udziału w zadaniach, projektach oraz akcjach czytelniczych oraz zachęcenie uczniów do częstszego korzystania z książek.

 • “Ratownicy Czytelnictwa”

Dołączenie szkoły do ogólnopolskiego projektu “Ratownicy Czytelnictwa” ma na celu upowszechnienie czytania wśród dzieci. Wizją projektu jest, by uczniowie i nauczyciele rozwijali się wszechstronnie, troszczyli się o siebie nawzajem, dbali o otaczający świat, potrafili rozmawiać ze sobą rozumiejąc się i szanując wzajemnie –  czytanie książek buduje takie społeczności.

 • “Przerwa na czytanie”

Udział w ogólnopolskiej akcji “Przerwa na czytanie” odbywającej się w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, integracja środowiska lokalnego, pokazanie uczniom, że czytanie jest ciekawe oraz zachęcenie uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.

 • „Zaczytane wtorki”

Kontynuacja akcji „Przerwa na czytanie”. W każdy wtorek na długiej przerwie zorganizowane zostały przerwy, na których chętni uczniowie mogą przyjść do biblioteki i przeczytać fragment swojej ulubionej książki. Akcja ma na celu promocja regularnego czytelnictwa wśród dzieci. 

 • “Noc Bibliotek”

Organizacja Nocy Bibliotek oraz warsztatów w Bibliotece – akcji przekonujących do czytania poprzez promocję biblioteki szkolnej jako najbliższego dla uczniów miejsc spotkań z kulturą, z różnorodnymi zasobami i bezpłatną ofertą dla społeczności, sprzyjające wymianie idei i integracji między uczniami. Dzięki organizacji tych akcji zwiększyła się liczba czytelników oraz osób odwiedzających bibliotekę szkolną.

 • Świąteczna biblioteka

Akcja miała na celu zachęcenie uczniów klas IV-VIII do częstszego korzystania z biblioteki szkolnej. Uczniowie w pierwszym tygodniu grudnia mieli okazję na każdej przerwie przygotowywać świąteczne dekoracje do swojego domu lub stroić nimi bibliotekę szkolną w rytm świątecznych piosenek. W następnym tygodniu wraz z uczniami wyszukiwaliśmy literaturę świąteczną, jaką posiadamy w bibliotece, uczniowie poznawali i utrwalali tradycje świąteczne w Polsce a także czytali na przerwach książki z motywem Świąt Bożego Narodzenia.

 • Spotkanie autorskie z panem Markiem Michalakiem – wrzesień 2022

Spotkanie Autorskie z wieloletnim Rzecznikiem Praw Dziecka, pedagogiem, wychowawcą, nauczycielem akademickim, działaczem społecznym, dr n. społecznych, autorem wyjątkowej książki dla dzieci pt. “Opowieści o tym, co w życiu ważne”. Głównym celem spotkania było poruszenie kwestii, jak Ważnym aspektem w życiu są prawa dziecka.

 • Lekcje z edukacji czytelniczo-medialnej, na których promowano zakupioną w ramach NPRCZ literaturę i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej.

IV. Uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego co najmniej jednego spotkania z rodzicami

W ramach zajęć edukacji czytelniczo-medialnej w styczniu 2023 roku zostały przeprowadzone pogadanki z rodzicami uczniów na temat wpływu książek na rozwój dzieci i młodzieży. Zapoznano rodziców z księgozbiorem biblioteki oraz zachęcano rodziców do wspólnego czytania z dziećmi.

V. Zrealizowanie co najmniej jednego projektu edukacyjnego na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

W ramach programu nauczyciele SP w Lubawie zrealizowali następujące projekty edukacyjne:

 • Kl. I     –   „ Projekt zakładki do książki”
 • Kl. II    –   „ W bajkowym świecie”
 • Kl. III   –   „ Zgadnij, z jakiej jestem książki”
 • Kl. IV   –   „ Komiks – dalsze przygody Kajko i Kokosza”, „Dlaczego warto czytać książki?”
 • Kl. V     –  „ Drzwi do świata fantasy”
 • Kl. VI    – „ Lektura inaczej” – z wykorzystaniem technologii np. Edukacyjny Minecraft
 • Kl. VII i VIII – „Kultura języka w lekturach szkolnych”

VI. Dostosowanie organizacji pracy biblioteki szkolnej do potrzeb uczniów, w szczególności poprzez umożliwienie im wypożyczania książek, również na okres ferii zimowych i letnich.

Organizacja pracy biblioteki szkolnej została dostosowana do potrzeb uczniów – uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz na wakacje i ferie.

VII. Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w zakupach książek.

Zgodnie ze wskazówkami i założeniami Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiono  książki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi. Uzupełniono księgozbiór o książki  o treści terapeutycznej,  dotyczące problemów osób niepełnosprawnych ruchowo. Zakupiono również książki z dostosowaną czcionką dla osób ze słabszym wzrokiem.

Fundusze z NPRCz zostały przez bibliotekę szkolna w pełni wykorzystane. Książki do biblioteki zostały zakupione zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów, dzięki zakupom z NPRCz biblioteka ożyła. Regały z nowościami codziennie są w zainteresowaniu czytelników. W ciągu czterech miesięcy: wrzesień, październik, listopad, grudzień nastąpił wzrost czytelnictwa w stosunku do analogicznych miesięcy roku ubiegłego. Wzrosła świadomość rodziców w zakresie znaczenia książki (uczniowie wypożyczają książki także dla swojego rodzeństwa). W drugim semestrze przewidziana jest realizacja kolejnych działań promujących czytelnictwo.

Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku  lokalnym. Nowości zakupione do szkolnej biblioteki to bardzo atrakcyjne pozycje – bestsellery, książki poczytnych autorów. Udział w programie otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań we współczesnej szkole, w tym i w bibliotece. Dzięki działaniom promującym czytelnictwo wzrosła aktywność czytelnicza  uczniów oraz zainteresowanie biblioteką i książkami. Dzieci są chętne do udziału w kolejnych akcjach, konkursach, w trakcie których mają możliwość rozwijania swojej wyobraźni, realizowania własnych potrzeb i samorozwoju. W tym roku szkolnym biblioteka tętni życiem i jest odwiedzana przez czytelników wszystkich klas.

#NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa #NPRCz #NPRCz2.0