SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

  • Kontakt |
  • tel. (089) 645-23-26 |
  • sp@lubawa.pl |
  • BIP |

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Mikołaja Kopernika w Lubawie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Lubawie obliguje się zapewnić dostępność strony internetowej równorzędnie z zapisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp.lubawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.2016.

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

• Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt – elementy ozdobne strony
• Na stronie można poruszać się za pomocą klawiatury (na przeglądarkach wspierających taką funkcjonalność)
• Strona posiada możliwość przełączenia strony w skalę szarości, poprawę czytelności czcionki, powiększenie i zmniejszenie tekstu, podkreślenie wszystkich linków
• Na stronie mogą znajdować się materiały filmowe nie zawierające transkrypcji, ponieważ zostały opublikowane przed wprowadzeniem ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Mirosław Kowalczyk. W razie problemów związanych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: sp@lubawa.pl telefon (89) 645 23 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Top
Translate »
X
Skip to content