Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dyplom za udział w III Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwie. W tegorocznej edycji PRZERWY NA CZYTANIE wzięło udział 2815 placówek oświatowych z Polski i ze świata. W X 2023 r. 563 800 osób czytało na przerwie. Akcja była realizowana w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Licz­by w akcji mają znacze­nie, ale cieszymy się z każdej jed­nej oso­by, która dzię­ki akcji pol­u­biła czy­tać, która zmieniła zdanie na tem­at książek, która przyszła pier­wszy raz do bib­liote­ki, która zabrała książkę do dal­szego czy­ta­nia w domu. To jest najwięk­szy sukces akcji, który jest niemierzal­ny, a który mamy wielką nadzieję przyniesie owoce w przyszłoś­ci.

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich, którzy brali udział w akcji!