Agnieszka Hejda Brak komentarzy

Od 18 do 20 grudnia 2018 r. uczniowie zmagali się z próbnymi egzaminami ósmoklasistów CKE i gimnazjalistów z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (w naszej szkole tym językiem jest język angielski). Próbne egzaminy zostały przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas egzaminu kwietniowego. Próbny egzamin został przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym, tj. zaznajomienia uczniów z formułą egzaminu, formatem arkuszy, pracą z kartą odpowiedzi w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia.