Agnieszka Hejda Brak komentarzy


Szanowni Rodzice, Uczniowie!

Na podstawie wprowadzonych regulacji prawnych od 25 marca 2020 r. do 10 kwietna 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w 2 ust. 1 Rozporządzenia MEN z 11 marca 2020 r., Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dla uczniów/rodziców uczniów oznacza to, że:
1. Szkoła pracuje w nauczaniu zdalnym zgodnie z dotychczasowym planem zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych.
2. Plany zajęć zastaną dostosowane do możliwości uczniów i nauczycieli i przekazane uczniom i ich rodzicom; tę informację przekazują nauczyciele danego przedmiotu.
3. Frekwencja uczniów jest sprawdzana na podstawie aktywności uczniów, pracy ucznia z nauczycielem danego przedmiotu.
4. Wszystkie aktywności uczniów w nauczaniu zdalnym są oceniane na podstawie przekazanych przez nauczycieli zasad oceniania.
5. Podstawową formą kontaktu ucznia/ rodzica ze szkoła, wychowawcą, nauczycielem czy specjalistą szkoły jest e-dziennik. Dopuszcza się inną drogę wymiany informacji po wspólnych uzgodnieniach zainteresowanych.
6. Uczniowie bez dostępu do internetu, bez komputera pracują po ustaleniach z rodzicami w formie wskazanej przez nauczyciela.
7. Wszystkie działania dotyczące klasy koordynują wychowawcy klas.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły
/-/ Mirosław Kowalczyk